Үйлчилгээний нөхцөл

Худалдан авалт хийх хэлцэл
Дэлгэцийн доод хэсэгт байрлах Худалдан авагч хэсгээс Үйлчилгээний нөхцөл сонголтыг хийж Худалдан авалт хийх хэлцлийн талаарх мэдээлэлтэй танилцаарай.
Зураг: Үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцах алхам
Харилцагч онлайн дэлгүүрээс худалдан авалт хийхээр захиалга өгөхийн өмнө Үйлчилгээний нөхцөл -тэй урьдчилан танилцсан байвал зохино.
Хэрэв үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцаж амжаагүй байвал захиалга -н үйлдлийг гүйцэтгэхийн өмнө үйлчилгээний нөхцөл -ийг сонгож заавал уншиж танилцсан байхыг анхааруулна.
Худалдан авалтын захиалга хийж баталгаажуулахын өмнө үйлчилгээний нөхцөл -г сонгосноор үйлчилгээний нөхцлийг хүлээн зөвшөөрч хэлцэл хийгдсэн тооцно.