Харьцуулалт

Харьцуулахаар сонгосон бараануудын жагсаалт
Зураг: Харьцуулахаар сонгосон бараануудын жагсаалт харах АЛХАМ-1
Зураг: Харьцуулахаар сонгосон бараануудын жагсаалт харах АЛХАМ-2
Харьцуулахаар сонгосон бараануудыг шинж чанараар нь:
Ижил төстэй: Адилхан шинж чанараар нь харьцуулан харна.
Ялгаатай: Ялгагдах үзүүлэлт буюу ялгаатай шинж чанараар нь харьцуулан харна.